Đến tháng 07/2018 Tỉnh Bắc Giang
94%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 22078
Đã giải quyết: 16668

(tự động cập nhật vào lúc
17-07-2018)