Đến tháng 05/2018 Tỉnh Bắc Giang
93%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 33185
Đã giải quyết: 26655

(tự động cập nhật vào lúc
25-05-2018)