Đến tháng 07/2019 Tỉnh Bắc Giang
94%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 32122
Đã giải quyết: 19206

(tự động cập nhật vào lúc
22-07-2019)