Đến tháng 04/2019 Tỉnh Bắc Giang
94%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 30446
Đã giải quyết: 18966

(tự động cập nhật vào lúc
19-04-2019)