Đến tháng 01/2019 Tỉnh Bắc Giang
92%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 24480
Đã giải quyết: 14519

(tự động cập nhật vào lúc
18-01-2019)