Đến tháng 09/2018 Tỉnh Bắc Giang
94%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 28985
Đã giải quyết: 22044

(tự động cập nhật vào lúc
25-09-2018)