Đến tháng 03/2017 Tỉnh Bắc Giang
96%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 32120
Đã giải quyết: 23320

(tự động cập nhật vào lúc
26/03/2017)