Đến tháng 06/2017 Tỉnh Bắc Giang
93%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 31521
Đã giải quyết: 21583

(tự động cập nhật vào lúc
28/06/2017)