Đến tháng 12/2017 Tỉnh Bắc Giang
92%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6931
Đã giải quyết: 2826

(tự động cập nhật vào lúc
15/12/2017)