Đến tháng 10/2019 Tỉnh Bắc Giang
96%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 25096
Đã giải quyết: 9073

(tự động cập nhật vào lúc
11-10-2019)