Đến tháng 11/2018 Tỉnh Bắc Giang
94%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 11718
Đã giải quyết: 4246

(tự động cập nhật vào lúc
15-11-2018)