Đến tháng 03/2018 Tỉnh Bắc Giang
93%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 31077
Đã giải quyết: 24333

(tự động cập nhật vào lúc
23-03-2018)