Đến tháng 08/2017 Tỉnh Bắc Giang
93%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 26671
Đã giải quyết: 15569

(tự động cập nhật vào lúc
24/08/2017)