Đến tháng 10/2017 Tỉnh Bắc Giang
93%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 18445
Đã giải quyết: 12867

(tự động cập nhật vào lúc
19/10/2017)