Đến tháng 12/2019 Tỉnh Bắc Giang
96%
hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 24099
Đã giải quyết: 4137

(tự động cập nhật vào lúc
06-12-2019)