Điện thoại liên hệ

02043 818 818

Tra cứu hồ sơ

STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
{{$index + 1}} {{record.ma_ho_so}} {{record.ten_thu_tuc}} {{record.ten_nguoi_dang_ky}} {{record.thoi_gian_tiep_nhan}} {{record.thoi_gian_hen_tra}} {{record.tinh_trang_ho_so}}