Điện thoại liên hệ

02043 818 818

THÁNG

10

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

9

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

8

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

7

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

6

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

5

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

4

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

3

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

2

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

1

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

Tình hình giải quyết hồ sơ 6 tháng gần đây

Biểu đồ kết quả xử lý hồ sơ tháng 10/2017