Điện thoại liên hệ

02043 818 818

THÁNG

{{item.thang}}

Tổng số:

{{item.tong_so}}

Kỳ trước:

{{item.ky_truoc}}

Đã tiếp nhận:

{{item.trong_ky}}

Đã giải quyết:

{{item.tong_giai_quyet}}

Tình hình giải quyết hồ sơ 6 tháng gần đây

Biểu đồ kết quả xử lý hồ sơ năm 2019